Le Cordon Bleu, London

สถาบัน Le Cordon Bleu  ผู้นำระดับโลกด้านการสอนการทำอาหารฝรั่งเศสมายาวนานกว่า 110 ปี โดยเน้นการทำอาหารและขนมฝรั่งเศสมากมายหลายชนิด รวมถึงการถ่ายทอดความรู้, พัฒนาทักษะความชำนาญ, และเผยแพร่ความเข้าใจในศิลปะการทำอาหารตามตำหรับฝรั่งเศสที่ยาวนานมากกว่า 500 ปี, นอกจากนี้ ยังมีการปรับเนื้อหาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา, สถาบันเปิดสอนมากมายหลายหลักสูตร รวมถึงหลักสูตรการทำอาหารระยะสั้นไปจนถึงหลักสูตรระยะยาว 4 เดือน และ 9 เดือน สำหรับนักเรียนทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นผู้เริ่มต้นฝึกทำอาหาร หรือผู้ที่มีประสบการณ์การทำอาหารมานานแล้วก็ตาม, แต่ละหลักสูตรดำเนินการสอนโดย Master Chefs ผู้มีประสบการณ์การทำอาหารในภัตตาคารระดับโลกมายาวนาน ทั้งในการทำอาหารประจำท้องถิ่นและอาหารประจำชาติ, เมื่อเรียนจบหลักสูตร นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเรียนจบหลักสูตร ซึ่งได้รับการยอมรับจากภัตตาคารในหลายประเทศทั่วโลก

Le Cordon Bleu, London

สถาบันตั้งอยู่ที่ใจกลางเมืองลอนดอน เดินทางสะดวก มีร้านค้า ร้านอาหารมากมาย และเป็นเมืองหนึ่งที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ จึงเป็นจุดที่ทำให้ผู้เป็นเชฟทั้งหลายต้องการที่จะมาหาประสบการณ์ ณ ที่แห่งนี้ ภายในสถาบันมีนักเรียนที่ลงเรียนมากกว่า 50 ประเทศ ซึ่งเป็นผลดีกับนักเรียนเพราะสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Patisserie Certificate

หลักสูตรนี้เปิดสอนทั้งหมด 3 ระดับ คือ ระดับ Basic, Intermediate, และ Superior เนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับการทำขนมฝรั่งเศส รวมถึงส่วนประกอบหลักของขนม, คุณสมบัติของส่วนประกอบแต่ละชนิด, การนำส่วนประกอบมาผสมกัน, และการทำขนมชนิดต่างๆ เมื่อรู้หลักการและเทคนิคการทำขนมแต่ละชนิดแล้วนั้น นักเรียนก็จะได้ฝึกทักษะความชำนาญในการทำขนม และการตกแต่งขนมสไตล์ต่างๆ รวมถึงสไตล์ภัตตาคารด้วย จากนั้น นักเรียนก็จะได้นำความรู้และเทคนิคที่ได้เรียนมาทั้งหมดนั้นมาสร้างสรรค์ขนมที่มีสไตล์และเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ค่าเรียนหลักสูตร Patisserie Certificate

หลักสูตร

ค่าเรียน (ปอนด์)

ค่าเรียน (บาท)

Basic Patisserie

5,687

255,915

Intermediate Patisserie

4,873

219,285

Superior Patisserie

5,344

240,480

* ค่าใช้จ่ายนี้คำนวณจาก GBP 1 = 45 บาท (โดยประมาณ) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน

หลักสูตร Patisserie Diploma

หลักสูตรนี้เป็นการรวมกันระหว่างหลักสูตร Basic, Intermediate, และ Superior เมื่อเรียนจบหลักสูตร นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตร Diploma
ค่าเรียนหลักสูตร Patisserie Diploma

หลักสูตร

ค่าเรียน (ปอนด์)

ค่าเรียน (บาท)

Patisserie Diploma

14,704

661,680

* ค่าใช้จ่ายนี้คำนวณจาก GBP 1 = 45 บาท (โดยประมาณ) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน

หลักสูตร Cuisine Certificate

หลักสูตรนี้เปิดสอนทั้งหมด 3 ระดับ คือ ระดับ Basic, Intermediate, และ Superior, เนื้อหาครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับการทำอาหารฝรั่งเศส รวมถึงการใช้อุปกรณ์เครื่องครัวอย่างถูกวิธี, เทคนิคการทำอาหารประเภทต่างๆ, การเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องครัว, การทำอาหารอย่างเป็นขั้นตอน, การจัดองค์ประกอบอาหาร, และการควบคุมเวลาในการทำอาหาร, จากนั้น ก็จะเน้นความรู้เกี่ยวกับอาหารประจำท้องถิ่น, การจัดจานอาหาร, และการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการทำอาหาร, และสุดท้าย นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะความชำนาญในการทำอาหาร, การปรุงอาหาร, การจัดจานอาหาร, การตกแต่งอาหาร, การทำอาหารตามฤดูกาล, และการพัฒนาหลักการและความคิดสร้างสรรค์ในการทำอาหาร

ค่าเรียนหลักสูตร Cuisine Certificate

หลักสูตร

ค่าเรียน (ปอนด์)

ค่าเรียน (บาท)

Basic Cuisine

6,554

294,930

Intermediate Cuisine

5,728

257,760

Superior Cuisine

6,353

285,885

* ค่าใช้จ่ายนี้คำนวณจาก GBP 1 = 45 บาท (โดยประมาณ) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน

หลักสูตร Cuisine Diploma

หลักสูตรนี้เป็นการรวมกันระหว่างหลักสูตร Basic, Intermediate, และ Superior เมื่อเรียนจบหลักสูตร นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตร Diploma

ค่าเรียนหลักสูตร Cuisine Diploma

หลักสูตร

ค่าเรียน (ปอนด์)

ค่าเรียน (บาท)

Cuisine Diploma

17,217

774,756

* ค่าใช้จ่ายนี้คำนวณจาก GBP 1 = 45 บาท (โดยประมาณ) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน

หลักสูตร Cuisine & Patisserie Certificate

หลักสูตรนี้เป็นการรวมกันระหว่างหลักสูตร Pâtisserie และหลักสูตร Cuisine โดยแต่ละหลักสูตรนั้นเปิดสอน 3 ระดับ คือ ระดับ Basic, Intermediate, และ Superior เนื้อหาครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับทำขนมฝรั่งเศสจากหลักสูตร The Patisserie Diploma และความรู้เกี่ยวกับการทำอาหารฝรั่งเศสจากหลักสูตร The Cuisine Diploma, หลักสูตรนี้สำหรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป

ค่าเรียนหลักสูตร Cuisine & Patisserie Certificate

หลักสูตร

ค่าเรียน (ปอนด์)

ค่าเรียน (บาท)

Basic Cuisine

10,889

490,005

Intermediate Cuisine

10,299

463,455

Superior Cuisine

11,395

512,775

* ค่าใช้จ่ายนี้คำนวณจาก GBP 1 = 45 บาท (โดยประมาณ) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน

หลักสูตร Grand Diploma

หลักสูตรนี้เป็นการรวมกันระหว่างหลักสูตร Cuisine และหลักสูตร Pâtisserie โดยแต่ละหลักสูตรแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ Basic Cuisine, Intermediate Cuisine, Superior Cuisine, Basic Patisserie, Intermediate Patisserie, Superior Patisserie เมื่อเรียนจบหลักสูตร นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตร “Le Cordon Bleu Le Grand Diplôme” สำหรับหลักสูตร Cuisine เนื้อหาครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับการทำอาหารฝรั่งเศส ซึ่งรวมถึงความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เครื่องครัวอย่างถูกวิธี, การเตรียมอาหาร, การจัดอาหาร, การจัดจาน, การเลือกทำอาหารตามฤดูกาล, การทำอาหารประจำท้องถิ่น, การทำอาหารวิธีต่างๆ, การเลือกวิธีทำอาหารให้เหมาะสมกับรายการอาหาร, ตลอดจนการพัฒนาเทคนิค ทักษะ และความชำนาญในการทำอาหารจนสามารถสร้างสรรค์อาหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้, และสำหรับหลักสูตร Pâtisserie เนื้อหาครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับการทำขนมฝรั่งเศส ซึ่งรวมถึงความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบหลักในการทำขนม, หลักการทำขนมอย่างมีขั้นตอน, การตกแต่งขนมด้วยวิธีต่างๆ, การทำขนมสไตล์ต่างๆ, ตลอดจนการพัฒนาทักษะความชำนาญจนสามารถสร้างสรรค์ขนมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้, หลักสูตรนี้สำหรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป

ค่าเรียนหลักสูตร Grand Diploma

หลักสูตร

ค่าเรียน (ปอนด์)

ค่าเรียน (บาท)

Grand Diploma

28,465

1,280,925

* ค่าใช้จ่ายนี้คำนวณจาก GBP 1 = 45 บาท (โดยประมาณ) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน

หลักสูตร Professional Diploma in Entrepreneurial Hospitality Management

ค่าเรียนหลักสูตร Professional Diploma in Entrepreneurial Hospitality Management

หลักสูตร

ค่าเรียน (ปอนด์)

ค่าเรียน (บาท)

Professional Diploma

14,500

652,500

* ค่าใช้จ่ายนี้คำนวณจาก GBP 1 = 45 บาท (โดยประมาณ) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

  • Transcript
  • สำเนาพาสปอร์ต
  • Statement of Purpose จดหมายแนะนำตัวเอง
  • Recommendation Letter จากอาจารย์ 2 ท่าน
  • คะแนน IELTS (ถ้ามี)
  • CV หรือ Resume (ถ้ามีประสบการณ์ทำงาน)

Scan เอกสารส่งมาที่:  info@BrilliantLife.co.th

สมัครเรียน ไม่มีค่าใช้จ่าย

บริษัท บริลเลียนท์ ไลฟ์ จำกัด ผู้นำด้านการเรียนต่อประเทศอังกฤษ ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 70 แห่งในสหราชอาณาจักร ให้คำแนะนำ, สมัครเรียน, ทำวีซ่า, จัดหาที่พักและรถรับที่สนามบิน ไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น โทร 02 641-4748

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

[si-contact-form form=’2′]